UP Total Return index-132,23UP cenový index-393,85UP index objemu obchodů5109,61UP index preferenčních akcií-69.99

Aktuální hodnoty UP indexů námořní přepravy LNG k 23. srpnu 2019:

UP Total Return index námořní přepravy LNG -132.23

Změna + 14.55
UP cenový index námořní přepravy
LNG
-393.85

Změna + 14.55
UP index objemu obchodů námořní přepravy LNG 5109.61

Změna – 1681.07
UP index objemu preferenčních akcií námořní přepravy LNG -69.99

Změna + 16.65


Představujeme novou rodinu UP indexů námořní přepravy LNG

  • Celosvětově unikátní indexy
  • Reprezentativní: složeny ze sedmi nejvýznamnějších v USA kótovaných společností
  • Přehledné: poskytují srovnání vývoje odvětví

Ve světové premiéře představujeme tři investiční indexy, které snadno přiblíží vývoj sektoru námořní dopravy LNG. Na konci ledna 2019 jsme do rodiny přidali také graf preferenčních akcií námořní přepravy LNG.

Zveřejňujeme tři indexy: UP Total Return index námořní přepravy LNG, UP cenový index námořní přepravy LNG a UP index objemu obchodů. Všechny jsou složeny z hlavních společností zabývajících se námořní přepravou LNG a jejich akcie jsou kótované v USA Jedná se o tyto společnosti: Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Limited, Golar LNG Partners LP, GasLog, GasLog LNG Partners LP, Höegh LNG Partners LP, Teekay LNG Partners LP. Všem se na našem webu podrobně věnujeme.

UP Total Return index námořní přepravy LNG zobrazuje absolutní hodnotu, kterou investor obdržel. K podkladové ceně jsou připočítány všechny vyplacené dividendy. Aktuální hodnota indexu je zveřejňována vždy začátkem týdne.

 

 

UP cenový index námořní přepravy LNG zobrazuje vývoj čistě na základě ceny akcií. Index je aktualizován začátkem týdne.

 

 

UP index objemu obchodů zobrazuje trendy v zobchodovaném objemu a podtrhuje nebo oslabuje vývoj cenový. Index je aktualizován v polovině týdne.

 

UP index preferenčních akcií námořní přepravy LNG sleduje vývoj preferenčních akcií společností zahrnutých do UP indexů. O jednotlivých akciích si můžete přečíst na stránkách jednotlivých společností na našem webu.

 

Data UP indexů umožňují zobrazení i různých specifických grafů, jako je např. následující:

 

Váha jednotlivých akcií k září 2018

DLNG      5.5 %
GLOP     12.86 % 
GLOG    16.47 %
GLNG    30.53 %
GMLP     11.89 %
HMLP      7.56 %
TGP         15.14 %

Metodika
Indexy jsou počítány na základě velikosti tržní kapitalizace každé společnosti či partnerství, takže grafy věrně odrážejí vývoj celého sektoru. Počáteční hodnota byla stanovena na 0, začátek indexů byl určen na září 2015. Od 10. září 2018 jsou použita týdenní aktuální data. Mezi společnostmi chybí Royal Dutch Shell, byť se jí na našem webu věnujeme. Je tomu tak ze dvou důvodů: 1. nejedná se o čistě přepravní společnost 2. její tržní kapitalizace je tak velká, že by vymazala vliv všech ostatních společností.

Archiv analýz
1. října 2018
Co nám ukazuje aktuální vývoj indexů? Především vliv dividend na celkový výnos, a to přes všechna jejich minulá snižování (hlavně u DLNG a TGP). Zatímco UP Total Return index je významně nad počáteční hranicí, cenový index je stále pod ní.

Na grafech je dobře vidět letní oživení způsobené nárůstem produkce v USA, Rusku i v dalších oblastech. Růst spotových cen lodí spojený s brzkým startem zimních objednávek se pozitivně projevil i na ceně akcií.

15. října 2018

Ve 41. týdnu pokračovaly akcie zahrnuté do UP indexů v poklesu, což bylo v souladu s ostatními tituly na akciových trzích v USA. Dobrou zprávou je, že nadále klesal objem. Horší je potvrzená sestupná trendlinka s vrcholy 5. 2. 2018, 11. 6 2018 a 8.10.2018, byť stále se jedná o celkový pohyb do strany. Jsme tedy ve fázi očekávání a teprve pohyb doprovozený zvýšeným objemem bude směrodatný.

Oproti minulé zprávě došlo k posunu předpokládaného rozhodného dividendového dne u společnosti Dynagas LNG LP na 18. října. K diferenciaci indexů tak dojde až tento týden.

Dění na na trhu spotových cen jsme vyjádřili ve včerejším článku a zde se tedy jen omezíme na konstatování, že současný růst spotových cen nemá na sledované společnosti bezprostřední vliv, vyjma společnosti Golar LNG (GLNG) a GasLog (GLOG i GLOP), které se dle zpráv podařilo zafixovat stávající ceny. Pro další podrobnosti budeme muset vyčkat konferenčních hovorů k výsledkům za třetí čtvrtletí.

22. října 2018

42. týden přinesl růst UP indexů námořní dopravy LNG, a to na všech frontách. Za zvláštní upozornění stojí nárůst objemu u titulů Dynagas LNG LP, GasLog Ltd. a Golar LNG. Titul DLNG byl navíc posílen rozhodným dnem pro čtvrtletní dividendu a díky ní nastalo očekávané rozevírání indexů.

Zastavme se krátce u objemů. Zatímco objem u DLNG narostl prakticky dvakrát a GLOG o jednu třetinu, GLNG se dostal spíš jen do lehce nadprůměrných objemů.

Nezbývá než zopakovat, že dalšími směrotvornými informacemi budou hlavně komentáře managementu ke třetímu čtvrtletí.

29. října

Minulý týden přinesl významný pokles cenových UP indexů. Přesto se dá říct, že akcie zahrnuté do indexu jen kopírovaly všeobecný vývoj.

Hlavní událostí minulého týdne bylo očekávané a do jisté míry až toužebně vyhlížené pozitivní snížení aktuální čtvrtletní dividendy u titulu GMLP (Golar LNG Partners LP) následované konferenčním hovorem GLOP (GasLog Partners LP), který potvrdil optimistický vývoj trhu.

Reakci trhu na snížení dividendy jsme popsali v samostatném příspěvku. Objem u tohoto titulu byl ale z dlouhodobého měřítka spíš jen průměrný, byť oproti posledním týdnům zvýšený. Zvýšený objem dále zaznamenal hlavně GLNG (Golar LNG Ltd.) a TGP (Teekay LNG Partners LP). UP index objemu obchodů celkově zaznamenal růst.

Byť trh klesal, nejedná se zatím o nic dramatického a dochází k odrazu od hrany trojúhelníku, o kterém jsme psali posledně. Stále tedy vyčkáváme.

Z chystaných událostí bude jistě zajímavý konferenční hovor GLNG na začátku příštího týdne.

Novinka v grafech
Do našich grafů jsme doplnili klouzavé průměry, které zjednoduší orientaci. Vybrán byl pomalý MA20, tedy průměr dvacetitýdenní.

5. listopadu 2018

V minulém týdnu došlo k výraznému růstu všech UP indexů námořní dopravy LNG. Fázi očekávání vystřídal růst, čehož důkazem je proražení trojúhelníku a růst objemu. Růst UP indexu Total Return činil +122 bodů.

Do děje vstoupily 1) růst a vyhlášení dividendy GLNG 2) výsledky a konferenční hovory GLNG a GMLP 3) rozhodné dny dividend GLOP a HMLP 4) sentiment trhů

Vítězem růstu se staly akcie GLNG, které vzrostly přes 3USD za kus, následovány tituly GLOGGMLP. Ostatně oba tituly Golaru absolvovaly i své konferenční hovory, ze kterých největší radost způsobil návrat payout ratia GMLP nad hranici 1 (konkrétně 1,02). To spolu s dnešním rozhodným dnem dividendy dalo všechny předpoklady k růstu. Tyto dividendy se projeví v našem indexu až v příštím týdnu, ale v dnešním došlo díky výše zmíněným rozhodným dnům GLOP a HMLP k dalšímu nárůstu UP indexu Total Return oproti jednoduchému cenovému indexu.

Za zmínku stojí i zvýšený objem, který dokládá zdravé jádro růstu.

Nyní se podívejme na proražení trojúhelníku spolu s odrazem od MA20:

Dovolíme si říct, že díky uklidnění sentimentu akciového trhu mohly akcie námořní dopravy LNG využít trvale příznivé zprávy ze svého sektoru.

12. listopadu

Po výrazném růstu +122 bodů UP Total Return indexu následoval v minulém týdnu pokles o 74 bodů. U cenového grafu byl rozdíl viditelnější.

Díky dividendám GLOGGMLP došlo k další diferenciaci cenového a Total Return indexu. Ani dividendy ale nezvládly zabránit poklesu, jen ho mírnily. Objem zpětně nepotvrdil cenový nárůst a čistě technicky se všechny akcie dlouhodobě nacházejí na nebo za hranou shortu. Přesto jsme optimističtí, a to hlavně na základě vývoje odvětví a zpráv z konferenčních hovorů.

Existuje hned několik pozitivních signálů: 1) V současné době se nespekuluje o žádném snížení dividend 2) růst spotových cen způsobený soustavným růstem produkce a nedostatkem volných lodí by se měl na přelomu začít překlápět do uzavíraných střednědobých kontraktů. Do té doby ještě je prostor k růstu 3) dle konferenčních hovorů bude nedostatek lodí převládat až k roku 2021.

19. listopadu 2018

Akcie společností námořní přepravy LNG ztrácely i v minulém týdnu. Dílem přispěly výsledky za Q3, dílem sentiment celého trhu.

English comment is available on Seeking Alpha.

Konferenční hovory společností trh neuspokojily (TGP) i vyděsily (DLNG). A jen jsme zmínili, že trh nespekuluje o žádném snížení dividend, hned se právě u DLNG jedno objevilo. Sešla se zde kombinace několika faktorů: ohlášené horší výsledky za Q3 byly opravdu horší a vedly k jednorázovému poklesu pay-out ratia na 0,66. Společnosti se dále vyčítá, že není přítomna na spotovém trhu, kde denní ceny dosahují 200.000 USD a místo toho uzavřela dlouhodobý kontrakt s Jamalem za cca 60.000 USD/denně. Nezastáváme tento pohled. Koho zajímají podrobnosti, může si v diskuzi přečíst náš názor na Seeking Alpha. Další obavou je refinancování dluhů, které v nastane v následujících měsících.

Růst objemu byl do velké míry způsobený oběma výše zmíněnými tituly. Impulzy, které jsme od konferenčních hovorů očekávali, přišly. A byť výsledky byly spíš dobré, nervózní trh neuspokojily. S tím nic nenaděláme.

20. listopadu

Akcie společností námořní přepravy LNG ztrácely i v minulém týdnu. Dílem přispěly výsledky za Q3, dílem sentiment celého trhu.

Konferenční hovory společností trh neuspokojily (TGP) i vyděsily (DLNG). A jen jsme zmínili, že trh nespekuluje o žádném snížení dividend, hned se právě u DLNG jedno objevilo. Sešla se zde kombinace několika faktorů: ohlášené horší výsledky za Q3 byly opravdu horší a vedly k jednorázovému poklesu pay-out ratia na 0,66. Společnosti se dále vyčítá, že není přítomna na spotovém trhu, kde denní ceny dosahují 200.000 USD a místo toho uzavřela dlouhodobý kontrakt s Jamalem za cca 60.000 USD/denně. Nezastáváme tento pohled. Koho zajímají podrobnosti, může si v diskuzi přečíst náš názor na Seeking Alpha. Další obavou je refinancování dluhů, které v nastane v následujících měsících.

Růst objemu byl do velké míry způsobený oběma výše zmíněnými tituly. Impulzy, které jsme od konferenčních hovorů očekávali, přišly. A byť výsledky byly spíš dobré, nervózní trh neuspokojily. S tím nic nenaděláme.

28. listopadu

Pokles trvá, oleje do ohně přilily hlavně DLNG a GLOP.

Partnerství Dynagas LNG Partners ztratila v uplynulém týdnu prakticky polovinu své hodnoty. Hlavními důvody byly obavy o snížení distribuce a otázka refinancování, respektive výše nově získaného úroku. Většina investorů neoceňuje desetileté přepravní kontrakty jako jistotu, ale jako ušlou příležitost. Paradoxní je, že tento pokles ceny posunul současně aktuální výnos přes 20 % a může být faktickou příčinou snížení distribuce na normálnější úroveň.

Pokles obou indexů, jak UP Total Return tak cenového byl tento týden stejný, nevyplácela se žádná dividenda. Do grafu jsme zakreslili resistovou-supportovou linku a můžeme tedy v následujících týdnech sledovat dění kolem ní, byť hlavním účelem UP indexů je porovnání odvětví s děním jednotlivých akcií. V tomto bodě lze říci, že proti směru indexu nesměřuje žádný titul.

Dle objemů z předminulého týdne nešlo o neobvyklý týden, s výjimkou DLNG, kde byl objem 3-4x vyšší než normálně.

3. prosince

UP indexy rostly shodně o 34,9 bodu. V uplynulém týdnu se tituly indexů dělily na růstové a klesající. K oběma směrům jsou opodstatněné důvody. Zajímavé ale je, že se index jako celek odrazil od support-resistové trendové čáry.

V otloukánka trhů se proměnila DLNG, kde neustávají spekulace o snížení dividendy resp. distribuce – jedná se partnerství. Byť v jeden den přidala přes 12 %, stále je dostatek vyděšených investorů a natěšených spekulantů.

Basu poklesu tvrdily i GLOP a GMLP, naopak rostly akcie GLNGTGPGLOG a po výsledcích zajímavě i HMLP. To stačilo na zmíněný růst. Objemy byly oproti historii opět vyšší, pokud ale vezmeme v úvahu jejich celkový nárůst v poslední době, byly spíš průměrné.

V minulém komentáři jsme načrtli trendovou support-resistovou linku a očekávali jsme, co se stane. Těší nás, že linka posloužila trhu k odrazu. Protože výsledky a komentáře máme za sebou, bude záležet na celkovém vývoji a sentimentu trhů. Investoři a analytici tak dlouho očekávali pokles, až k jejich velké lítosti přišel. Katarze se ale stále nekoná! Teď je že většina investorů zmatená a vyděšená. To může souviset s QE a dalšími nestandardními nástroji, které nevyřešily problém, ale nastartovaly růst. My se držme toho, že sektor LNG je dlouhodobě rostoucí, byť ještě nedávno z malého základu. To platí i o námořních přepravcích LNG – o jejich služby je zájem. Doufejme, že v odvětví už jsou takové peníze, které znemožní protekcionistická opatření směrem k Číně.

10. prosince 2018

Segment námořní dopravy LNG nevybočil z celotržního trendu a oba indexy si připsaly ztrátu 36,96 bodů (UP Total Return index) resp. 44,47 bodů (UP cenový index).

Ani 49. týden nepřinesl potvrzení předchozího růstu. Na vině je hlavně sentiment akciových trhů, ale i tak se mezi sedmi akciemi UP indexů neobjevila žádná rostoucí. Relativně nejmírnější pokles potkal GLOG s mimořádnou dividendou, naopak DLNG pokračuje v psaní psychothrilleru  Kdo hledá zlaté dno.  U tohoto titulu se zastavme podrobněji.

Nekoordinovaný propad pod 3,90 přináší nejen naději na zajímavou lednovou dividendu (jíž udržitelnost je ale prvotní příčinou propadu), ale výrazné zlepšení dalších čísel: P/B 0,64, forward P/E 9,4. Podobná zlepšení můžeme vidět i u jiných: TGP P/B 0,56 a ostatní kolem 1,2-1,8. Jak už jsme ale v jednom z minulých příspěvků psali (ještě před propadem DLNG), je většina akcií z tohoto sektoru technicky na short. Po těchto poklesech ale pomalu přichází do hry využití nízkých cen.

Uplynulý týden přinesl i zajímavé články, které by měly ovlivnit naše uvažování nad případnými akvizicemi. Všechny vyjmenováváme níže, ale upozorníme na tři:

Prvním dvěma jsme věnovali samostatný příspěvek, a sice výraznému poklesu spotových cen a založení nového „Cool Poolu“ s názvem Cool Company, ve které se angažuje GLNG.

Významnější ale může být článek, který zpochybňuje export amerického LNG do Asie a tvrdí, že cílovou destinací bude Evropa a Jižní Amerika. To by dávalo do souladu i současné americko-čínské obchodní hrátky.

19. prosince 2018

Kdysi před lety se na jednom českém finančním webu v diskuzi k článku o kvantové analýze a jejích perspektivách objevila věcná poznámka: „Jen aby to neznamenalo, že tam studují kvanta nesmyslů“. Na autorův despekt k horké novince si můžeme vzpomenout právě v těchto dnech, kdy za jednoho z viníků prudkých výprodejů jsou označovány algoritmické obchodní modely.

V 50. týdnu pokračoval pokles všech akcií zahrnutých do UP indexů námořní dopravy LNG, indexy klesly o více než 73 bodů. Kromě trhy prokleté DLNG ztrácely hlavně GLOP, GLOG, GLNG a HMLP. U GLNG musíme započítat k dobru dividendu. Ceny se začínají dostávat na absurdně nízkou úroveň, protože trh námořní dopravy LNG začal pokles většinou již v průběhu letošního léta nebo i dříve.

Došlo samozřejmě k prolomení support-resistové úrovně, nezbývá než zopakovat, že jde o tíhu okamžiku a negativní situaci na celém trhu, na kterou akcie v downtrendu reagují samozřejmě ochotněji. Klesá i zobchodovaný objem, a to u všech titulů vyjma GLOG, GLOP a GMLP.

Uvidíme, zda se týden před Vánoci situace zklidní. Ale nezapomeňme, že ceny již začínají vybízet k zajímavým nákupům.

24. prosince
Uplynulý týden lze charakterizovat dvěma čísly UP indexů námořní přepravy LNG: UP Total Return index odepsal téměř 116 bodů a UP objemový index připsal 4798 bodů. Jinými slovy velký pokles, ohromný objem.

Komentář k uplynulému vánočnímu týdnu začínáme přehlednou tabulkou, stojí za to.

Grafické zobrazení ukazuje hodnoty ještě lépe. UP TR index se dostal do záporu, hodnoty se blíží těm z let 2016 a nárůst objemu je podobný tomu z prosince 2015, který předznamenal pozdější růst.

K předvánočnímu uklidnění nedošlo, naopak. Poklesy byly ještě výraznější. DLNG odepsalo 17 %, GLOP -14,6 %, GLOG -13% a HMLP -10 %. Objemy byly největší 20. prosince a většinou (kromě HMLP) šlo o stlačení růstu cen, takže na svíčkovém grafu vznikly dlouhé knoty:

31. prosince

Uplynulý týden lze charakterizovat dvěma čísly UP indexů námořní přepravy LNG: UP Total Return index odepsal téměř 116 bodů a UP objemový index připsal 4798 bodů. Jinými slovy velký pokles, ohromný objem.
Komentář k uplynulému vánočnímu týdnu začínáme přehlednou tabulkou, stojí za to.

Grafické zobrazení ukazuje hodnoty ještě lépe. UP TR index se dostal do záporu, hodnoty se blíží těm z let 2016 a nárůst objemu je podobný tomu z prosince 2015, který předznamenal pozdější růst.

K předvánočnímu uklidnění nedošlo, naopak. Poklesy byly ještě výraznější. DLNG odepsalo 17 %, GLOP -14,6 %, GLOG -13% a HMLP -10 %. Objemy byly největší 20. prosince a většinou (kromě HMLP) šlo o stlačení růstu cen, takže na svíčkovém grafu vznikly dlouhé knoty:

 

ALE! Podíváme-li se na intradenní grafy, uvidíme něco úplně jiného:

Oba grafy, jak Volume at Price tak 30 min. svíčkový graf ukazují, že prakticky celý objem byl uskutečněn po zavření trhu a jednalo se pravděpodobně o buyback. Podobné dění můžeme vidět i u GMLP a GLOP. Upozornění: intradenní grafy pocházejí od mého brokera a skutečné nákupy mohly být vyšší. I tak je ale nárůst objemu významný.

Objemy
Objemově byly nejvýraznější všechny nahoře jmenované tituly, tedy TGP, GMLP a GLOP, podobně vysoký byl u GLNG s dvojnásobkem týdenního průměru a HMLP, které mělo objem prakticky trojnásobný. DLNG měl objem zvýšený, ale nikoli jako předešlé tituly.

Zajímavost na konec
Pročítal jsem si diskuse a články na SeekingAlpha a dokumenty zveřejněné DLNG u SEC. Uvědomil jsem si své klapky na očích, kdy automaticky předpokládám stejnou výši plateb po celou dobu trvání kontraktu. Konkrétně u DLNG ale vychází denní pronájem následovně:

2018: 57 142 USD
2019: 60 370 USD
2020: 62 795 USD

Nejsou to výrazně odlišné částky a mohou být ovlivněny začátkem a koncem kontraktů. Ale to, že neznáme vnitřní pravidla kontraktů platí.

 

ALE! Podíváme-li se na intradenní grafy, uvidíme něco úplně jiného:

Oba grafy, jak Volume at Price tak 30 min. svíčkový graf ukazují, že prakticky celý objem byl uskutečněn po zavření trhu a jednalo se pravděpodobně o buyback. Podobné dění můžeme vidět i u GMLP a GLOP. Upozornění: intradenní grafy pocházejí od mého brokera a skutečné nákupy mohly být vyšší. I tak je ale nárůst objemu významný.

Objemy
Objemově byly nejvýraznější všechny nahoře jmenované tituly, tedy TGP, GMLP a GLOP, podobně vysoký byl u GLNG s dvojnásobkem týdenního průměru a HMLP, které mělo objem prakticky trojnásobný. DLNG měl objem zvýšený, ale nikoli jako předešlé tituly.

Zajímavost na konec
Pročítal jsem si diskuse a články na SeekingAlpha a dokumenty zveřejněné DLNG u SEC. Uvědomil jsem si své klapky na očích, kdy automaticky předpokládám stejnou výši plateb po celou dobu trvání kontraktu. Konkrétně u DLNG ale vychází denní pronájem následovně:

2018: 57 142 USD
2019: 60 370 USD
2020: 62 795 USD

Nejsou to výrazně odlišné částky a mohou být ovlivněny začátkem a koncem kontraktů. Ale to, že neznáme vnitřní pravidla kontraktů platí.

8. ledna 2019

Růst začátku roku dal zapomenout na prosinec. UP indexy +123 bodů.

Akcie z UP indexů zahájily růst už během Vánoc, stejně jako zbytek trhu, byť mediálně doznívaly poklesy nejznámějších akcií. Růst minulého týdne dal zapomenout na prosincový pokles a najednou se zdá, že vše je v pořádku – míněno v americké ekonomice.

Bylo by snadné postavit se na stranu „dna bylo dosaženo“ nebo „tento růst je pastí“, k tomu ale UP indexy neslouží. Jejich cílem je porovnat dění na jednotlivých akciích s děním v odvětví námořní přepravy LNG a dění v odvětví s celkovou situací na trhu.

Ad 1) Ukazuje se, že rostly všechny akcie a to o víceméně stejný dolarový nárůst. Což samozřejmě u některých přineslo dvouciferné přírůstky (DLNG, GLOP, GMLP, TGP). 

Ad 2) Odvětví námořní přepravy rostlo rychleji než trh jako celek, což ukazuje náš druhý graf. Byť je odvětví volatilnější než SPY, v tomto případě je spíš na místě optimismus pramenící z rostoucího LNG odvětví. Stále jsme ale u našich akcií technicky v downtrendu a po těchto růstech by měla přijít korekce. Teprve její prolomení dle strategie 1-2-3 lze brát jako technický signál vstupu. Spekulativně lze samozřejmě přikupovat / otevírat pozice neustále, ale stále platí, že hotovost je králem. Objemově byl totiž konec roku průměrný, vyčnívaly tituly jako DLNG, GLOP, GMLP, TGP – tedy stejné, jaké měly ony dvouciferné procentní nárůsty.

Graf preferenčních akcií
Napjaté očekávání se pojí s dividendou DLNG, jejíž výše by měla být co nevidět oznámena. Dění na tomto titulu ovlivnilo i její preferenční akcie. A právě tuto situaci využijeme k uvedení novinky – UP cenového grafu preferenčních akcií. Tento graf uvádíme ve zkušebním režimu. O data k preferenčním akciím také postupně doplňujeme stránky jednotlivých přepravců. Chceme vám tak umožnit využití prosincových poklesů.

16. ledna 2019

Přestože UP indexy ztratily 31 bodů, optimismus přetrvává.

Nejprve se podívejme na graf porovnávající UP Total Return index s ETF SPY.

Vidíme na něm, že akcie indexu klesly, zatímco SPY nikoliv. Vzpomeneme-li si, že i prosincový propad byl na našich akciích vidět dříve, je tu důvod k obavám. Ale! Pokles minulého týdne je zatím třeba brát jako korekci předešlého rychlého dvouciferného růstu a to je dobře.

Podobně dvouznačný signál nám dává i následující srovnávací graf.

Zarazit nás na něm může menší velikost objemu, naštěstí šlo o začátek roku a nemusí to tedy nic znamenat. Na stranu třetí se přidává sentiment trhu se začínající výsledkovou sezónou – zdá se, že prosincové propady jsou opravdu investory zapomenuty a jede se dál!

Objemy byly podprůměrné hlavně u GLOP a HMLP, naopak nadprůměrné u GMLP – k tomuto titulu se váže i další obrázek o insider prodeji:

Přikládáme i graf preferenčních akcií, které jednají ve shodě s akciovým UP indexem.

Vývoj zaznamenaly i spotové ceny lodí, které konečně opustily svou absurdní výši a alespoň pro Pacifik klesly na cca 70 tisíc USD/den. Ač se to nemusí zdát, je to dobrá zpráva pro stabilitu a růst segmentu námořní dopravy LNG. Plnou verzi článku naleznete na prvním místě mezi LNG zajímavostmi.

Neméně zajímavá je hned druhá a třetí zpráva, které se týkají projektu Fortune: společnost Ophir propadla licence na projekt Fortune, kterého se má účastní loď Golar Gandria společnosti Golar LNG přestavěná na FLNG.

 

29. ledna 2019

Za poslední dva týdny ztratily UP indexy námořní přepravy LNG necelých 14 bodů. Zdánlivě se ani nic nedělo.

Zprávou minulého týdne je bezesporu drastické snížení čtvrtletní distribuce DLNG za Q4/18 z 0,25 USD na 0,0625, ke kterému došlo v pátek večer. Problematice jsme se věnovali ve včerejším samostatném příspěvku. Dodejme, že očekávaný pokles k 1,5 USD nenastal, byť akcie za obrovského objemu ztratila 27 %.

Tahounem růstu bylo HMLP v závěsu s GLOP, ztrácelo naopak GLNGHMLP se tímto potvrzeným růstem technicky vymanila z downtrendu a její růst může pokračovat.

Nejprve se podívejme na graf porovnávající UP Total Return index s ETF SPY.

Vidíme na něm, že akcie indexu klesly, zatímco SPY nikoliv.

V kompletním grafu vidíme další pokles objemu obchodů. Zatímco průměrná hodnota činí 1852, ve třetím týdnu byla pouze 698. U žádné společnosti ale není objem významně menší.

Přikládáme i graf preferenčních akcií, které druhým týdnem lehce rostly. Je to samozřejmě dáno tím, že obvykle kurz osciluje kolem obvyklé upisovací hodnoty, kterou bývá 25 USD. Nižší, kolem 21, můžeme vidět nejen u DLNG, ale i GLOP.

 

6. února 2019

UP indexy za sebou mají růstový týden. UP Total Return index si připsal 43 bodů a UP index preferenčních akcií dokonce bodů 63. Zajímavé byly i objemy.

Na růstu indexů se podílely všechny podíly vyjma DLNG, která zároveň měla rozhodný den své snížené dividendy. Nejvíce si připsal GLOP, nejméně TGP. GasLog LNG Partners ohlásil výsledky za Q4 i růst distribuci o 0,02 na 0,55 USD. Společnost získala nové tankery s dlouhodobými kontrakty (ale dva s pohonem parní turbíny), přesto počet kontraktovaných dnů s dvouletým výhledem v porovnání 2017 a 2018 nerostl a zůstal na 72 %. Dlouhodobě jde ale o velmi perspektivní společnost s plánem dodání nových XDF tankerů s dlouhodobými americkými kontrakty (Cheniere).

Distribuci v očekávané výši ohlásila i Golar LNG Partners.

Na společném grafu je vidět, že se blížíme k utvoření vyšší high ceny a tím i začátku up trendu. Uvidíme, jestli se toto očekávání v příštím týdnu naplní. Vzhledem k pozitivním zprávám a stavu sektoru námořní přepravy LNG by se tak stát mělo.

Za pozornost jistě stojí zvýšený objem obchodů. Dodejme – konečně. Dosavadní růst totiž podporu objemu neměl a musel si vystačit s tím z konce roku. Jak jsme psali, pozitivní byl pokles objemu během reakčních poklesů.

Rekordmanem objemu byla pochopitelně DLNG s objemem vyšším 6x, následovala GLOP s dvojnásobkem a nadprůměrný byl i u HMLP. Podprůměrný byl naopak pouze TGP.

Shodný směr vývoje měl jak UP Total Return index tak i ETF SPY.

Výrazný růst potkal akcie preferenčních akcií, některé se dostaly i nad hodnotu 25 USD. Růst výraznější než u běžných podílů připišme větší jistotě výnosu u těchto preferenčních akcií.

Celkově byl uplynulý týden v sektoru námořní přepravy LNG vydařený.

 

13. února 2019

Tituly zahrnuté v UP indexech ztrácely, a to hlavně ty, které v uplynulých dvou týdnech nevyplácely dividendy.

Protože úroda vyplacených dividend byla bohatá, jedná se pouze o dva tituly: GLOG a GLNG. Doplnit je může dle velikosti poklesu trojice DLNG, GLOP a GMLP, naopak HMLP a TGP ztratily méně, než tvořila dividenda.

Dividenda samozřejmě zmírnila ztráty a díky tomu mohl UP Total Return index zůstat oproti minulému týdnu v plusu. Cenovému bratříčkovi se to nepodařilo a odvětví tak reálně odepsalo dva body.

Pozitivní je, že stejným směrem šel i celkový trh, jak vidíme na následujícím grafu srovnání UP TR indexu a ETF SPY.

Ačkoliv by se z předešlého textu mohlo zdát, že všechny akcie (vyjma DLNG) směřují stejným směrem, z technického pohledu je situace jiná. Na týdenních grafech za použití klasické metody 1-2-3 vidíme, že některé společnosti už tvoří vyšší high (GLOP, TGP, možná HMLP), některé k tomu mohou mít nakročeno (GMLP), jiné jsou stále přitahovány k supportu (GLNG) a jiné tvoří higher low (GLOG). Žádná z akcií ale není čistě technicky z týdenního pohledu vhodná k nákupu. Probíhající výsledková sezóna může řadě titulů udělit růstový impuls.

Důležitou zprávou je ohlášené spojení loděnic Samsung (DSME) a Hyundai (HHI). Obě společnosti jsou velmi důležitými loděnicemi pro stavbu LNG tankerů. Více v odkazu v Zajímavostech.

Objemy obchodů z minulého týdne jsou sice menší než z předminulého, za to ale převážně může zmíněný šestinásobný nárůst objemu po redukci dividendy u DLNG. Celkově jsou druhé nejvyšší od začátku roku.

Preferenční akcie pokračovaly v růstu a index připsal 28 bodů. Všechny kromě DLNG směřují k hranici 25, některé ji i překonaly.

 

20. února 2019

Pohled na dění v sektoru námořní přepravy LNG v uplynulém týdnu zahájíme pohledem na graf cenového UP indexu, kde se vytvořila zajímavá technická formace, na grafu zvýrazněná linkou.

Cena se dostala na úroveň letošního prvního vrcholu, který působí jako resistence. Už jednou byla cena u této úrovně odražena, současný pokus ale vypadá směleji. Ideální by bylo výrazné proražení za zvýšeného objemu. Pokud by ale cena byla odražena, resistence by se posílila. Na druhou stranu vidíme, že případný pokles by narazil na supportní linii a akcie UP indexu jsou ve fázi postranního nabírání sil. Směr výpadu nám mohl napovědět objem, podívejme se tedy na něj.

U podílů („akcií“) jednotlivých partnerství nedošlo k žádnému objemovému extrému, jaký jsme naposledy zažili při redukci distribuce DLNG. U těch, které vyplácely distribuci byly v minulém týdnu obecně objemy nižší než průměr, a to se dvěma výjimkami. GMLP i TGP si udržely průměrný až mírně nadprůměrný objem i po distribuci, přičemž obě dále rostly. To je pozitivní. Nárůst objemu zaznamenal také GLOG, u kterého vzrostl na dvojnásobek. Celkově UP index objemu obchodů ale lehce klesl. To vidíme i na grafu celkového trendu objemu u resistence. 

Celkový vývoj trhu v porovnání se sektorem námořní přepravy LNG ukazuje graf ETF SPY s UP Total Return indexem. Díky své odlišné konstrukci zahrnující vyplacenou distribuci vypadá graf UP Total Return Indexu rozdílně – zde už je hranice překonána a index směřuje k novým vyšším cenám. Jeho vývoj je tedy optimističtější, v nastalé situaci je ale dobré přidržet se indexu cenového.

Preferenční akcie pokračovaly v růstu a index připsal dalších 23 bodů, celkově tento index roste již třetím týdnem. Nejvíce přispěly všechny tři akcie GLOP.

 

25. února 2019

Zkrácený týden přinesl odraz od resistence, ale za výrazně nižšího objemu.

Podíváme-li se na graf cenového UP indexu, vidíme, že odraz byl docela mohutný. Index ztratil 36 bodů, ale přesto je to méně, než předtím získal. 

Jak jsme minule psali, odražením se síla resistence zvýšila. K jejímu překonání bude potřeba větší vůle. Důležitý je ale stejně jako v minulém komentáři objem, podívejme se tedy na něj.

Na grafu je opět zakreslena supportní i resistentní linie. Hlavně ale vidíme, že objem poklesu byl takřka poloviční oproti ostatním týdnům. To dává naději, že pokles nebude pokračovat.

Na poklesu se podílely se dvěma výjimkami všechna partnerství. Pokles se pohyboval kolem 3 %, nejvíce ztratil za lehce nadprůměrného objemu GasLog (GLOG). Těmi výjimkami potvrzujícími pokles bylo Dynagas LP (DLNG) a hlavně Teekay LP (TGP), které těžilo z výsledkového konferenčního hovoru. A tak zatímco objem DLNG byl podprůměrný, u Tekay LP (TGP) jsme se naopak nad průměr významně podívali. Objem dále scházel hlavně u obou Golarů (GLNG i GMLP).

Z konferenčních hovorů Teekay i GasLog vyplynulo, že v druhé polovině letošního roku očekávají opětovný růst spotových sazeb. To je v zimním období obvyklé, ale připomeňme, že loňský růst začal už v létě a vedl k nebývale vysokým sazbám. V současné době jsou sazby zpět kolem 50 tisíc USD/den.

Na následujícím grafu porovnávajícím vývoj UP Total Return  indexu s ETF SPY vidíme, že námořní přeprava LNG opět šla proti směřování zbytku trhu. 

Preferenční akcie konečně oddechují po třítýdenním růstu a odepsaly symbolických 5 bodů. Vývoj ale mohl být výrazně dramatičtější, protože zatímco většina akcií se pohybovala kolem nuly, obě preferenční akcie Dynagasu ztratily 3 a 4 %, což je hodně. Vývoj se podepsal i na objemu u obou akcií, které tak byly nadprůměrné. Ale ani zdaleka nedosahovaly prosincových hodnot. Naopak nejvíce si připsaly akcie TGP PB, a to 1,3 %.

 

5. března 2019

Když nebyla vůle k růstu, cesta dolů byla překvapivě snadná. Opakem byl pokračující růst preferenčních akcií.

V minulém komentáři jsme se zabývali odrazem od resistentní linie, přičemž slabší objem poklesu signalizoval spíš přestávku než obrat. V uplynulém týdnu ale došlo přesně k tomu, že za vyššího objemu byl překonán support a indexy zavřely pod ním. Celkově ztratily indexy kolem 45 bodů, naopak preferenční index skoro 27 bodů připsal.

Za poklesem indexu stály hlavně podíly Golar LP (GMLP), které odepsaly přes 12 %. Na dalším grafu vidíme, že páteční obchodování prorazilo support tvořený od začátku roku a za velmi zvýšeného objemu pokračovalo dolů. Intradenní grafy přidávají, že k onomu proražení došlo v první půlhodině obchodování, to je ale teď až moc velký detail. Proč se ale zabýváme jednotlivými tituly?

V jednom z předešlých komentářů jsem popisoval technické rozpoložení jednotlivých titulů. Dnes je čas podívat se na něj znovu. Nacházejí se všechny tituly stále v downtrendu? Poznámka: Následující grafy jsou týdenní a zobrazují střednědobý pohled na tituly.

Vynecháme Dynagas (DLNG), který se po ořezání distribuce stále pohybuje kolem ceny 2,5 za průměrného objemu. Golar LNG (GLNG) je ve vývoji podobné a občasné výboje vzhůru se zatím spolehlivě vrací k supportu, který ale nepřekonal ani páteční pokus o pokles.

Něco podobného můžeme říci i o Gaslog (GLOG), byť zde je nebezpečí poklesu méně výrazné. Na druhou stranu tento support se začal tvořit v roce 2017 a vydržel i prosincové pády. Měl by odolat i tentokrát.

Pro GasLog LP je důležitá hranice kolem 20,66. Na grafu vidíme, že se úspěšně tvoří vzorec vyšší 1-2-3, který by potvrdil uptrend. Nastane-li obrat před dosažením poklesu k hranici kolem 20,66, je uptrend potvrzen. Ostatně podobná situace je i u Golar LP (GMLP). Zde by ale šlo pouze o první 1-2-3 a růst bychom mohli očekávat po překonání hranice 14,25. Naopak pokračování downtrendu by znamenalo proražení kolem 10,30.

Podobně jako GMLP vypadá i graf Höegh LP (HMLP). I zde se po dlouhém růstu tvoří vrchol 3.

Posledním titulem je Teekay LP (TGP). A i tento titul je silným kandidátem na růst, protože i on dokončuje již druhé 1-2-3.

Proražení supportní line indexu není dobrou zprávou, technicky jsou ale jednotlivé složky indexu v lepší kondici než by se mohlo zdát.

Na následujícím grafu porovnávajícím vývoj UP Total Return  indexu s ETF SPY vidíme, že námořní přeprava LNG opět šla proti směřování zbytku trhu. To je věta z minulého týdne a i pro ten uplynulý může zůstat nezměněna. Doplňme, že LNG sektor nebyl zdaleka jediný, který postihl páteční pokles.

Preferenční akcie si, jak už bylo řečeno v úvodu, vedly o dost lépe než ostatní tituly UP indexů. Po symbolickém odpočinku z předminulého týdne pokračovaly v růstu a to opět zásluhou GasLog-PA a GasLog PB, ke kterým se přidal i mateřský GasLog PA (GLOG-PA), který překonal již 26,4. Nad hranicí 25 jsou další dva tituly, nejdále k ní mají obě preferenční akcie Dynagasu (DLNG-PA a DLNG-PB). Kam až mohou tituly růst bude záviset na vývoji celého trhu.

Zatím se zdá, že jde o vítané útočiště během nejednoznačného vývoje.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress